ZIJN psychologie

Privacystatement L. van der Wielen, ZIJN psychologie

L. Van der Wielen, gevestigd te Aarle Rixtel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74286374, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe L. Van der Wielen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie L. Van der Wielen persoonsgegevens verwerkt:

 • (Potentiële) patiënten;
 • Bezoekers aan de praktijk van [lid LVVP];
 • Bezoekers van [de website lid LVVP];
 • Deelnemers aan bijeenkomsten van [lid LVVP];
 • Sollicitanten;
 • Alle overige personen die met [lid LVVP] contact opnemen of van wie [lid LVVP] persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

L. Van der Wielen verwerkt persoonsgegevens die:

 • Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van L. Van der Wielen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • Er worden geen camerabeelden gemaakt in het pand. Mogelijk is het wel dat in overleg en na toestemming van de client camerabeelden gemaakt worden tijdens de sessies ter bevordering van de inhoud en behandeling, of voor onderwijsdoeleinden. Deze worden na gebruik verwijderd. Tijdens e-health of beeldbelsessies worden geen opnamen gemaakt, of er wordt expliciet toestemming gevraagd.

3. Doeleinden verwerking

L. Van der Wielen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • Het verbeteren van de praktijkwebsite; zijnpsychologie.nl; 
 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

L. Van der Wielen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

L. Van der Wielen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van L. Van der Wielen persoonsgegevens verwerken. L. Van der Wielen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

L. Van der Wielen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. L. Van der Wielen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

L. Van der Wielen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt L. Van der Wielen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

L. Van der Wielen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. L. Van der Wielen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar);
 • (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

L. Van der Wielen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van L. Van der Wielen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

10 Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht L. Van der Wielen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met L. Van der Wielen door een e-mailbericht te sturen naar lvdwielen@zijnpsychologie.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop L. Van der Wielen persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met L. Van der Wielen door een e-mailbericht te sturen naar lvdwielen@zijnpsychologie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).